top of page
WhatsApp_Image_2024-02-28_at_5.29.13_PM__1_.jpeg

א פרישע בריוו פון גדולי ישראל פאר תלמידי הישיבות‎

בסייעתא דשמיא לאחר התייעצות עם מומחים ואנשי רפואה ובאישור הרשויות ניתן לקיים מסגרת לימודים מוגבלת לכיתות ז' ח' בתתי"ם ולתלמידי הישיבות הקטנות. ברור שאין לקיים סדרי לימוד במוסד ללא קיום הוראות הרשויות וההוראות שיפורסמו להלן בהמלצת הד"ר הרב משולם הרט הי"ו. מוסד שאין באפשרותו לעמוד בתנאים אלו אין לו לפתוח את שעריו וחמירא סכנתא מאיסורא, כמו"כ כל מוסד צריך להעמיד אדם ממונה מטעמו שיהיה אחראי לפקח על שמירת כל ההוראות".

א. התלמידים מגיעים לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר עם מסכות וכפפות [רצוי להביא זוג כפפות רזרביות לשימוש אחר נטילת ידים]

ב. לעת עתה הלימודים רק במסגרת השיעורים ולא בחברותות, כאשר התלמידים יושבים במרחק של כ-2 מטר [רצוי עם מסכה] ומחוץ לשיעורים דהיינו בדרך או בהפסקות חבישת המסכה חובה!

ג. בכל חדר לימוד לא יהיו יותר מ17 תלמידים בקבוצות קבועות [ניתן ללמוד במשמרות]

ד. כובעים וחליפות לא יונחו על המתלים אלא כל אחד יניח לידו, התפילות [מנחה ומעריב] יתקיימו בחדרי השיעורים.

ה. המלמד או המג"ש יעמוד במרחק של לפחות 2 מטר, רצוי שתהיה מחיצה שקופה בגובה 2 מטר בין המלמד לתלמידים.

ו. הנהלת המוסד צריכה לדאוג:

א. אביזרי היגיינה כגון סבון לשטיפת ידיים, כוסות חד פעמיות, ניקוי שולחנות וכסאות ע"י מטלית עם חומר חיטוי אלכוהולי וכיו"ב, ניקוי השירותים באופן קבוע.

ב. פיקוח על התלמידים בעת ההפסקות והיציאה מהמוסד על שמירת המרחק וחבישת המסכות, וכמו"כ הסברה לתלמידים על חובת הזהירות.

ז. המלמדים ואנשי הצוות יבררו אצל הרופא האישי אם אינם בדרגת סיכון, ומספק יישארו בביתם.

ח. כל תלמיד צריך להביא אישור מהוריו שהוא בקו הבריאות.

ט. תלמיד שנמצא בביתו אחד מבני המשפחה החולה בנגיף אסור לו להגיע למוסד ועל ההנהלה לוודא שתלמידים אלו לא יגיעו.

י. תלמיד שנמצא בביתו אחד מבני המשפחה בדרגת סיכון [עפ"י דעת רופאים ומומחים] אסור לו להגיע למוסד.

יא. השיעורים כללים והשיחות ימשיכו דרך הטלפון, כמו"כ על המלמדים ומגידי השיעורים להמשיך בקשר בטלפון עם התלמידים [רצוי להעביר את השיעורים גם בטלפון עבור התלמידים שאין באפשרותם להגיע] וכן לדאוג על המשך החבורתות בטלפון.

יב. בקשר להסעות יש לברר אצל הרשויות את התנאים הנדרשים.

יג. תלמידים המתגוררים באזורים בהם יש אחוז גבוה של חולים בנגיף, יש להתייעץ עם רופאים כיצד לנהוג.

יד. הוראות אלו תקפות להיום יום ב' י' אייר, ונא לעקוב אחרי ההודעות בהמשך, ואנו מקווים שבס"ד יוכלו כולם לחזור בקרוב לסדרי לימוד מלאים.Comentários


bottom of page